Disclaimer

Pellicola is niet verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele (off-site) pagina’s of andere websites die gekoppeld zijn aan of afgeleid van de Pellicola website. Pellicola garandeert noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend de volledigheid, de nauwkeurigheid of het up to date zijn van de informatie op haar website, noch staat zij hiervoor in.

Intellectuele eigendomsrechten
De (intellectuele eigendoms-) rechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen berusten bij Pellicola of haar licentiegevers. De website wordt uitsluitend voor persoonlijk en niet commercieel gebruik ter beschikking gesteld. Dit betekent dat al het overig gebruik niet is toegestaan, tenzij daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming van Pellicola is verkregen.

Aansprakelijkheid Pellicola
Pellicola gaat uiterst zorgvuldig te werk bij de vergaring, totstandkoming en publicatie van informatie op de website. Ondanks de grootst mogelijke zorg kan het voorkomen dat op de website van Pellicola onjuist of onvolledig materiaal voorkomt. Niettemin sluit zij hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen (waaronder begrepen directe en indirecte schade) die in enig opzicht verband houden met het gebruik van de website of de onbereikbaarheid van de website, waaronder begrepen storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de site gevraagde diensten. In het geval de informatie op de website onvolledig is of vergissingen bevat, dan kan Pellicola hier niet voor aansprakelijk worden gesteld. Pellicola is niet verantwoordelijk voor verwijzingen naar websites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner). Aan de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Gebruiksvoorwaarden
De hierna volgende gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de website van Pellicola. De gebruiker van de website zal de website, noch delen daarvan verveelvoudigen en/of openbaarbaar maken, op welke wijze dan ook. Pellicola is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade in verband met het (gebruik van het) materiaal. De gebruiker vrijwaart Pellicola voor aanspraken van derden (waaronder begrepen redelijke kosten voor juridische bijstand) die verband houden met het materiaal.

Toepasselijk recht, bevoegde rechter
Op het gebruik van de website en alle daarop gestelde voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met (het gebruik van) de website zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. De voorwaarden op de website kunnen te allen tijde door Pellicola worden aangepast. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te raadplegen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Pellicola gebruikt analytische, technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Op de website van Pellicola worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Pellicola gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Pellicola maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website van Pellicola gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Pellicola te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaften indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Pellicola heeft hier geen invloed op. Pellicola heeft Google geen toestemming gegeven om via Pellicola verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen

 

Deze website maakt gebruik van cookies.